همایش های برگزار شده

سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی
اولیه همایش ملی وسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه ای
همایش تحول در فرآیند ساخت و ساز- مبحث دوم
 دومین همایش بین المللی اجرای قوانین انرژی در ساختمان
همایش سازنده پاسخگو
همایش فرصت‏های پساتحریم در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه گذاری خارجی
اولین همایش برچسب انرژی ساختمان
همایش انبوه سازی در دولت تدبیر و امید
اولین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان
Image
دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان