پر‌هیز از طراحی جداگانه نمای ساختمان

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از اشتباهات رایجی که تاکنون وجود داشته این است که ساختمان مورد نظر را بدون در نظر گرفتن نما طراحی می کنند و پس از احداث ساختمان به فکر طراحی نما با مصالح مورد نظر می افتند. این اشتباه منجر به شکل گیری نماهای نامتناسب با معماری ساختمان می شود. گویی که نما همانند یک جسم خارجی به ساختمان الحاق شده است.

محمد سالاری در گفتگو با «صما» ضمن اشاره به این مطلب، افزود: برای نخستین بار به منظور بررسی نمای ساختمان کمیته های نما در مناطق شهرداری تشکیل شدند و این در حالی بود که تا قبل از آن نقشه نمای ساختمان در فرایند صدور پروانه مورد بررسی قرار نمی گرفت و به نوعی اختیار شهر در دست سازندگان بود و این باعث نابه هنجاری تمام عیار در سیما و منظر شهری شده بود.

وی با بیان اینکه در کمیته های نما کارشناسان صاحب نظر حضور دارند، افزود: چالش کمیته های بررسی نمای ساختمان در مناطق مربوط به موضوع ابعاد کیفی نما است که همواره محل اختلاف نظر کارشناسان است.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حتی در دانشگاه ها و محافل علمی کار جدی و مدونی در خصوص معماری و نما انجام نشده است، اضافه کرد: شکل گیری کمیته های نما نقطه عطفی در تاریخ معماری و شهرسازی شهرداری تهران است و امیدوارم با تهیه دستورالعمل ها، بتوانیم پربار تر عمل کنیم. اصولی که البته باید از انعطاف لازم برخوردار باشد.

سالاری با انتقاد از رویه حاکم بر ساختمان سازی کشور اظهار داشت: یکی از اشتباهات رایجی که تاکنون وجود داشته این است که ساختمان مورد نظر را بدون در نظر گرفتن نما طراحی می کنند و پس از احداث ساختمان به فکر طراحی نما با مصالح مورد نظر می افتند. این اشتباه منجر به شکل گیری نماهای نامتناسب با معماری ساختمان می شود. گویی که نما همانند یک جسم خارجی به ساختمان الحاق شده است.

وی با بیان اینکه نمای ساختمان باید با نمای داخلی آن هماهنگی معنایی و کالبدی داشته باشد، افزود: امیدوارم با پیشرفت کمیته های نما شاهد طراحی همزمان معماری و نمای ساختمان باشیم.